Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Pozvánka na besedu s občany - nový územní plán

Obecní úřad Jestřebí

vás zve na

BESEDU S OBČANY

která se uskuteční dne 13. března 2017 v 17,30 hodin v kulturním domě

Tématem besedy bude připravovaný nový územní plán obce Jestřebí


   1. Důvody pro pořízení územního plánu

   Obec Jestřebí má v současnosti platný Územní plán obce Jestřebí schválený dne 14.12.2006. Vzhledem k existenci nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), účinného od r. 2007 a jeho velké novely - účinné od r. 2013, je nezbytné nejpozději do konce r. 2020 pořídit a schválit novou územně plánovací dokumentaci (územní plán), která bude odpovídat jak platným právním předpisům, tak potřebám občanů.

   Obec Jestřebí schválila pořízení nového územního plánu dne 21.10.2015. Jako zpracovatel byl vybrán ing. arch. Vladimír Dujka. V současnosti jsou zpracovány doplňující průzkumy a rozbory, které jsou podkladem pro zpracování vlastního návrhu územního plánu, a je schváleno Zadání územního plánu Jestřebí.


   2. Úkoly a cíle zpracování územního plánu

   Územní plán je nástrojem k zabezpečení racionálního využití území. Tento dokument je závazným podkladem pro rozhodování stavebních úřadů, které na jeho základě vydávají územní rozhodnutí a bezprostředně tak ovlivňují využití daného území.

   3. Proces zpracování návrhu územního plánu

 • Návrh územního plánu – zpracuje projektant (autorizovaný architekt) a následuje jeho společné projednání s dotčenými orgány státní správy, krajským úřadem, sousedními obcemi a obcí, pro kterou je územní plán pořizován. V tomto období je územní plán vystaven rovněž k veřejnému nahlédnutí a občané k němu mohou podávat připomínky. Po tomto projednání jsou připomínky a stanoviska zapracovány projektantem do návrhu územního plánu k veřejnému projednání.
   
 • Veřejné projednání – řízení o územním plánu, v jehož průběhu může každý podat k návrhu územního plánu připomínky. Námitky pak podávají pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
   
 • Vypořádání námitek, připomínek, případných rozporů; přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem.
   
 • Vydání územního plánu zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy. Před samotným vydáním územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce o řešení podaných námitek.


   Beseda bude rozdělena do dvou částí – vstupní prezentace přednesené projektantem a následující diskuse.

   Těšíme se na vaši hojnou účast.

                                                       Eva Janíčková
                                                starostka obce Jestřebí
 

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Bc. Eliška Zittová

Zpět