Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Program obnovy obce


1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

1.1.Charakteristika obce

Obec Jestřebí se rozprostírá v kotlině uprostřed vyvýšeniny, táhnoucí se od Zábřeha a Moravské Sázavy na jih k Mírovu jako Mírovská vrchovina. V roce 1923 bylo spojeno Jestřebí a Jestřebíčko. K Jestřebí byla připojena roku 1976 jěště místní část Pobučí, která je dnes charakteristickou chatovou oblastí. Současný společný katastr činí 869 ha. V roce 2006 žilo v integrované obci ve 193 rodinných domech 585 obyvatel.

Obec Jestřebí je prastarou osadou. Kdy byla založena nelze přesně uvést, protože písemné památky byly za častých válek z velké části ztraceny a zničeny. První písemná zpráva je teprve z roku 1273, kdy biskup Bruno prodal ves Jestřebí mohelnickému fojtovi Hermannovi. Obec Jestřebí nese název po dravci jestřábu, ale bližší souvislost uniká. V Jestřebí mělo historickou většinu české obyvatelstvo, kdežto na Jestřebíčku převažovalo obyvatelstvo německé s malou menšinou Čechů. Tato situace se změnila až po odsunu německého obyvatelstva. Vznik Jestřebíčka spadá podle první zprávy z roku 1582 asi až do 16.století, i když není zcela vyloučena jeho dřívější existence. Vznik místní části Pobučí se datuje rokem 1275. Název obce Pobučí, dříve také Pobuč, vychází spíše z osobního jména POBUD, než z označení místa, kde byly nebo jsou buky. Střední nadmořská  výška je 442 m. V historických pramenech je Pobučí vedeno jako panství olomouckého biskupství. Později se, jako všechny okolní vsi, dostala k panství Mírov, u něhož setrvala až do r. 1848. Za třicetileté války r. 1644, bylo ve vsi 28 usedlostí, ale obsazeno bylo jen 10, což svědčí o značné zkáze. Tím obdivuhodnější je, že v r. 1677 tu už bylo 22 usedlíků a jen 5 poustek. Ještě v 17. století to byla ryze česká obec, která se poměrně rychle poněmčovala. V r.1834 tu bylo 56 domů a 409 obyvatel, také škola a od počátku 19.století i kostel Sv.Jana a Pavla. Katolická duchovní správa zde byla zřízena až od r.1852. Pro českou menšinu zde byla zřízena škola v r.1925. Po r.1848 připadla ves k soudnímu i politickému okresu Zábřeh.

V obci jsou dvě kaple z 19.století, na Jestřebíčku zasvěcená  Sv.Františku z Assísi, v Jestřebí Panně Marii Sněžné.Školní budova z roku 1928 slouží doposud 1. a 5. ročníku a mateřské škole.

Místní aktivní Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1897. Velice činná je v Obci Jestřebí také TJ Sokol, založená roku 1967.

Většina obyvatel dojíždí za prací do blízkého Zábřeha. Pracovní příležitosti jsou zde omezené. Možnost najít zaměstnání je v podstatě jen na farmě Genoservis. V obci Jestřebí je též několik soukromých podnikatelů, vyvíjejících činnost v oborech  kovoobrábění, zámečnictví, autoklempířství, autoopravna, malířství a stavebnictví. Další služby nabízí soukromé pohostinství, jeden soukromý obchod s potravinami a kadeřnictví. Je zde zřízena obecní knihovna a služba veřejného internetu.Plánuje se nová výstavba 12 rodinných domů , včetně infrastruktur a vybudování splaškové kanalizace.Ve vzdálenosti 6 km je možno navštívit velmi oblíbené rekreační středisko Bušínov.

Od roku 2003 náleží obec správně do Olomouckého kraje.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ukazuje, že si obec v mezidobí historie udržovala přibližně stejnou velikost i počet obyvatel. Demografická skladba obce je v současné době vyvážená  a vzhledem k rozvoji soukromé zástavby (zásluhou plánovaného stavebního obvodu pro 12 rodinných domků) je možné předpokládat v budoucnu postupný nárůst obyvatel.
 

1.2. Přehled stávající infrastruktury,občanské vybavenosti, služeb, školství, zeleně

1.2.1. Infrastruktura:
   

 -v obci Jestřebí i místní části Pobučí je zaveden vodovod, který je dostupný pro všechny obyvatele obce (I.etapa v Jestřebí byla zahájena v r.1992, ukončena v r. 1994, II.etapa v místní části Pobučí zahájena 1995, ukončena 1996)
- obec Jestřebí je plynofikována (z let 1998 až 1999), místní část Pobučí se pro nezájem občanů  neplynofikovala 
  - v roce 1988 byla provedena rekonstrukce sítí NN se záměrem posílení výkonu pro možnost využití elektrického vytápění
  - součástí  rekonstrukce sítě NN bylo provedení rekonstrukce veřejného osvětlení a rozšíření kapacity místního rozhlasu
  - v letech 1996 až 2003 byla vybudována kompletní infrastruktura stavebního obvodu pro stavbu 9 rodinných domů (voda, plyn, rozvody NN, osvětlení, dešťová kanalizace)
- v obci je zaveden efektivní sběr a svoz komunálního a separovaného odpadu svozovou firmou EKO-servis Zábřeh (sklo bílé, barevné, plasty, papír)
- místní komunikace a chodníky jsou ve stavu  odpovídajícím době jejich vybudování. Po ukončení plynofikace a rozvodu vody v obci, byla provedena částečná rekonstrukce dotčených místních komunikací.     


1.2.2. Občanská vybavenost: 

- budova obecního úřadu, jehož součást je tvořena obecní knihovnou s veřejným internetem kadeřnictvím, masážemi, poradnou pro matky s dětmi a obecním  bytem 
- objekt základní a mateřské školy, s tělocvičnou, družinou, školní stravovnou a třemi obecními byty  
- kulturní dům s pronajatými prostorami pro účely  pohostinství a obecní svobodárnou v Jestřebí – slouží ke kulturním akcím v obci
- kulturní dům v místní části Pobučí – slouží ke kulturním akcím
- obecní prostory s klubovnou v místní části Pobučí – slouží především pro práci s mládeží
- hasičská zbrojnice v Jestřebí a místní části Pobučí – pro potřeby  JSDH
- areál fotbalového hřiště s tenisovým kurtem – pro účely fotbalového klubu a sportovní vyžití na celoobecní úrovni
- místní hřbitov se smuteční obřadní síní  v Jestřebí
- hřbitov v místní části Pobučí
- dvě kaple  v Jestřebí
- kostel v místní části  Pobučí 
 
  1.2.3. Služby v obci:


- soukromý obchod smíšeného zboží NOVITA  v Jestřebí
- soukromý obchod smíšeného zboží v místní části Pobučí
- holičství a dámské kadeřnictví  v budově OÚ
- hospoda „U Jestřába v kulturním domě v Jestřebí
- zemědělská farma Genoservis  Olomouc
- autoopravna
- autoklempířství
- truhlářství
- kovovýroba   BOKR
- zámečnictví
- pokrývačské a tesařské práce  ADVAPO
- stavební firmy
- vodoinstalatérství , revize
- malířství a natěračství
- elektroinstalace , revize

Služby, které jsou nedostupné v obci, využívají obyvatelé v blízkém Zábřehu.
 

1.2.4. Školství:
- základní škola 1až 5 ročník (dvojtřídka)
- mateřská škola
- školní stravovna (včetně vaření pro cizí strávníky )
 

1.2.5. Zeleň:
- poměrně v rozsáhlém stavu v intravilánu Obce Jestřebí i místní části Pobučí

 

1.3. Přehled stávající  kulturní a sportovní činnosti

V současné době Obec Jestřebí podporuje kulturní, společenskou a sportovní činnost v obci :

- Fotbalový klub
- Hasiči
- Stolní tenis
- TJ  Sokol 

     Hlavní činnost (akce jednotlivých subjektů)

a) Obec
- Vítání nových občánků
- Společenské posezení pro důchodce 
- Svátek  matek
- Adventní koncert
- Kulturní akce pro důchodce


b)  Fotbalový klub
- organizuje především účast několika družstev (včetně mládežnických ) v mistrovských fotbalových soutěžích  v rámci okresu


c) Sbor dobrovolných hasičů
-
účast v okresních soutěžích
- kácení máje
- posezení při hudbě – gulášová
 
d) Stolní tenis

  - organizuje především účast několika družstev (včetně mládežnických) v mistrovských soutěžích a mládežnických turnajích okresního a krajského přeboru

e) TJ  Sokol
- cvičení s dětmi
- dětský karneval
- dětský den
 - volejbal pro všechny   


f) Základní a Mateřská škola
-
spolupráce při vítání občánků
- kulturní vystoupení na Svátek matek
- kulturní vystoupení při setkání s důchodci
- další aktivity v rámci výuky
  

1.4.  Přehled  realizovaných akcí investičního a neinvestičního charakteru

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze akce zásadního významu pro rozvoj obce, především velké investiční akce pro rozvoj obce.Kromě toho byly realizovány akce menšího významu, avšak s důrazem na získání prostředků z dostupných dotačních titulů (např.internet pro veřejnost s dotací z MK, oprava kulturních památek s dotací  krajského úřadu, rozšíření sběru separovaného odpadu s příspěvkem z OPOK apod.).

 

Rok 1991
  - místní rozhlas náklad 85 000 Kč dotace 0 Kč  
Rok 1992/94
  - vodovod náklad 10 mil.Kč dotace 8 mil.Kč MIF, MIZ
Rok 1998/99
  - plynofikace obce náklad 7 mil.Kč dotace 0 Kč úvěr ČS
3 mil.Kč
Rok 2001
  - úroky z úvěru   dotace 128 000 Kč  POV
Rok 2002
  - úroky z úvěru   dotace 101 000 Kč  POV
- veřejný internet náklad 150 000 Kč dotace 80 000 Kč  MIK
Rok 2003
  - územní plán obce náklad 205 000 Kč dotace 93 000 Kč  OPOK
- plynofikace OÚ náklad 268 000 Kč dotace 110 000 Kč  POV
- úroky z úvěru   dotace 72 000 Kč  POV
- rozšíření obecního rozhlasu  náklad 64 000 Kč dotace 0 Kč  
Rok 2004
  - plynofikace KD náklad 190 000 Kč dotace 0 Kč  
- úroky z úvěru    dotace 59 000 Kč   
Rok 2005
  - výstavba MK I.etapa náklad 593 000 Kč dotace 199 000 Kč  POV
- nová zástavba       
- stavební rekonstrukce OÚ  náklad 121 000 Kč dotace 0 Kč  
- dešťová kanalizace Pobučí  náklad 1840 000 Kč dotace 0 Kč  
- plynofikace ZŠ a bytů  náklad1550 000Kč dotace 0 Kč  
Rok 2006
  - nová bytová jednotka náklad 746 000 Kč dotace 400 000 Kč  2.KONCEPČNÍ ČÁST–STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PROJEKTOVÝCH AKTIVIT


Akce, které byly realizovány do roku 2005, jsou uvedeny v přehledu realizovaných akcí. Od roku 2006 až 2009 byl schválen vlastní program obnovy venkova Obce Jestřebí.  Strategické cíle a projektové aktivity vycházejí především z platného ÚP Obce Jestřebí.


2.1. Rozvoj bydlení a infrastruktury

2.1.1  Výstavba  MK  II.etapa
- finanční  náklad cca  240.000,- Kč    rok 2007  

 

2.1.2.  Vykoupení stavebních míst na novou zástavbu
- finanční náklad  cca  350.000,- Kč    rok 2007        
 
2.1.3. Zhotovení geometrického plánu na novou zástavbu
- finanční náklad   cca  60.000,- Kč    rok 2007


2.1.4. Vybudování infrastruktury pro novou zástavbu

- finanční náklad    cca 5 mil. Kč    rok 2008-2010


2.1.5. Vybudování splaškové kanalizace a přečerpávací stanice
- finanční náklad cca 35 mil.Kč     rok  2008 – 2015
 

2.2.  Rekonstrukce a obnova občanské vybavenosti

2.2.1.  Rekonstrukce objektů MŠ, ZŠ, ŠS (zateplení objektů, výměna stávajících oken a dveří, rekonstrukce veškerých vnitřních prostor, včetně rekonstrukce instalací)
- finanční náklad  cca  5.mil.Kč     rok 2009 – 2010

2.2.2. Zateplení budovy OÚ včetně výměny oken
- finanční náklad  cca  3 mil.Kč     rok 2009 -  2011

2.2.3. Opravy chodníků a místních komunikací
Kompletní rekonstrukce odpovídající současným požadavkům infrastruktury bude definitivně dokončena po dobudování veškeré infrastruktury (především splaškové kanalizace)
 - finanční náklad  cca  5 mil.Kč     rok  2011 – 2015

2.2.4.  Rekonstrukce KD  Jestřebí a Pobučí
( výměna stávajících oken , zateplení a celková rekonstrukce veškerých vnitřních prostor, včetně rekonstrukce instalací )
- finanční náklady  cca  3 mil. Kč    rok 2010  - 2015


2.3.  Péče o  krajinu

2.3.1. Obnova a údržba zeleně v intravilánu obce
-finanční náklad cca  50 tis. Kč ročně    průběžně


2.4.  Rozvoj kultury , sportu , spolkové  a volnočasové  aktivity  

2.4.1. Vybudování  tréninkového hřiště pro fotbal, vybudování multifunkčního zařízení  pro sport a volnočasové aktivity
-  finanční náklad cca  1,5 mil. Kč    rok   2008 – 2012

2.4.2. Účinně spolupracovat  s  TJ Sokol Jestřebí na údržbě sportovního zařízení a přilehlých prostranství, využívat tak jako dosud prostory tělocvičny a tím zajistit prostory a  důstojné prostředí pro sportovní vyžití občanů 
 - finanční náklady  dle potřeby a možností obce   rok   2007 – 2015

2.5.Ostatní aktivity

2.5.1.Postupná obnova drobných kulturních památek (pomníky, kříže, kaple)
- finanční náklad  cca  500 tis. Kč    rok 2008 – 2015


Tento oddíl je zpracován nejen z hlediska získání dotace z POV , ale především s ohledem na potřebný rozvoj obce v letech nastávajícího programovacího období EU v následujících letech 2007 až 2013. (možnost použít pravidla N + 2  do roku  2015).


Zpracoval Stanislav Gregora